Medezeggenschapsraad
 
De medezeggenschapsraad van de Anne Frankschool Plus bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtgeleding.

Voor de oudergeleding hebben in de M.R. zitting:
Ilse Broers- voorzitter
Andre Oenema - lid
Erik Addinga - lid

Namens de leerkrachten:
Miranda Strolenberg- lid
Yvonne de Jong- secretaresse
Mariska Hoekstra- lid en tevens lid van de  GMR van PCBO Meppel.

Piet van Dijk is als directeur van de Anne Frankschool Plus adviseur van de raad.

De notulen van de M.R.-vergaderingen zijn op te vragen via het mailadres van de MR.
Vergaderingen van de M.R. zijn in principe ten allen tijde openbaar.
Vergaderdata zijn te vinden in de agenda in het weeknieuws.
Geïnteresseerd? Mailt u de naar de secretaresse van de M.R.: mr@annefrankschool.info