De Anne Frankschool Plus ziet de ouders als educatieve partners. Binnen onze school kennen we twee officiële oudergeledingen, namelijk de activiteitencommissie en de medezeggenschapsraad. De activiteitencommissie ondersteunt het schoolteam bij de jaarlijkse activiteiten buiten het reguliere lesgeven om. Hierbij denken we aan de christelijke feesten, schoolfeesten, spelletjesdag, sportdag, themadagen, avondvierdaagse , etcetera. Binnen de medezeggenschapsraad wordt het schoolbeleid getoetst door de personeelsgeleding en de oudergeleding. Binnen deze raad kent men het adviesrecht en het instemmingsrecht op verschillende punten.
Elke jaargroep heeft één , of meerdere contactouders. Deze ouders helepen mee bij de organisatie van Swim2Play, excursies, uitstapjes en educatieve groepsactiviteiten in en buiten de school.
We proberen een 'laagdrempelige ' school te zijn, waar ouders zich welkom en 'thuis' voelen met hun kinderen. Naast de geplande oudergesprekken in het najaar, het voorjaar en de zomer is er volop ruimte om met elkaar te spreken over het welbevinden van het kind.
In het kader van Passend Onderwijs bieden we ruimte aan leerlingen met een extra zorgvraag. Buiten de groepssituatie bieden we ook de mogelijkheid 'externen' met de kinderen te laten werken onder schooltijd. Het liefst bieden we dit aan op de schoolloactie zelf, maar soms gaan leerlingen naar een praktijk elders. We werken samen met : - de schoollogopediste van de gemeente Meppel- Logopedie van vrije vestigingen- een fysiotherapeut- een ergo therapeut- een specialist op het gebied van dyslexie- Educare- Kinderpraktijk- GGZ- GGD- School maatschappelijk werk- MeppelActief- Kwadraat ( meer- en hoogbegaafdheid) - de gemeente Meppel- ambulante begeleiders voor een leerling met een speciale hulpvraag. De expertise en de competentie van de leerkrachten in het lesgeven aan kinderen in de 21ste eeuw is goed binnen onze school.
De Anne Frankschool Plus biedt naast het 'goed lesgeven' aan kinderen ook de volgende zaken aan. Voorschoolse ( VSO), Tussenschoolse (TSO) en Buitenschoolse (BSO) opvang. In nauwe samenwerking met Kinderopvang Zuidwest Drenthe is dit vorm gegegeven. De school is open van 7.30- 18.15 uur. De TSO bieden we op de volgende manier aan. De kinderen ontvangen tussen de middag een verse lunchmaaltijd met verschillende broodsoorten en beleg. Daarbij fruit en gezonde dranken. De kinderen nemen dan geen eigen etenswaren mee voor tussen de middag.